Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564" ของจังหวัดเชียงราย (01 เม.ย. 2564)  
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 (16 ก.พ. 2564)  
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (05 ก.พ. 2564)  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 52 (22 ม.ค. 2564)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.โป่งแพร่ (11 ม.ค. 2564)
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินฯ-ประจำปี-2563 (16 ธ.ค. 2563)
แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแ... (11 ธ.ค. 2563)
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พศ2563 (08 ธ.ค. 2563)
ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (15 ต.ค. 2563)
กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ งานสำรวจป้าย ที่ดินและ... (05 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ งาน... (05 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วน... (02 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (01 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์เลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือน กันยายน 256... (10 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนตำบลโป่งแพร่ (กิจกรรม "โตไปไ... (24 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเ... (29 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พ.ศ.... (01 ก.ค. 2563)
รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2562 (23 มิ.ย. 2563)
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.โป่งแพร่ เดือน พ.ค. 63 (12 มิ.ย. 2563)
แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ 2563 (11 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (09 เม.ย. 2564)  

เวทีถ่ายทอดความรู้ โครงกา... (11 ก.พ. 2564)  

90 วัน งดเผา (03 ก.พ. 2564)  

กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชา... (18 ธ.ค. 2563)

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคค... (27 พ.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธร... (23 พ.ย. 2563)

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พ... (10 พ.ย. 2563)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร... (09 พ.ย. 2563)

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด... (27 ต.ค. 2563)

กิจกรรมการส่งเสริมการสวมห... (22 ต.ค. 2563)

การรับขึ้นทะเบียนผู้ขอรับ... (21 ต.ค. 2563)

กิจกรรมฉีดล้างถนนเนื่องจา... (30 ก.ย. 2563)

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ส... (29 ก.ย. 2563)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก... (25 ก.ย. 2563)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร... (22 ก.ย. 2563)

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (21 ก.ย. 2563)

โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศ... (17 ก.ย. 2563)

รายงานผลการดำเนินงานโครงก... (03 ก.ย. 2563)

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ... (24 ส.ค. 2563)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ... (21 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (01 เม.ย. 2564)  
รายงานการดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2... (01 เม.ย. 2564)  
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (01 เม.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร... (31 มี.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยและผู้ดูแลเด็ก โ... (31 มี.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยและผู้ดูแลเด็ก โ... (31 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยและผู้ดูแลเด็ก ... (18 มี.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (18 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/4 หมูที่ 2 บ้าน... (08 มี.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่มีฝาปิด ซ.2/3 ม.2 บ... (08 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่มีฝาปิด ซ.2/3 ม.2 บ... (01 มี.ค. 2564)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (01 มี.ค. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.1 (ระยะที่ 2) ม.5 บ้านห้... (01 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร... (25 ก.พ. 2564)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพ... (23 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉ... (19 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/4 หมูที่ 2 ... (19 ก.พ. 2564)
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบไม่มีฝาปิด ซ.2/3 ม.2 บ้านป่าซางใต้ ต.... (11 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (ร... (11 ก.พ. 2564)
Responsive image
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครู (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธา (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (15 ส.ค. 2561)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัย (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (15 ส.ค. 2561)
ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น (15 ส.ค. 2561)
Responsive image
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th