Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ลักษณะที่ตั้ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ตั้งอยู่ที่ บ้านโป่งแพร่ หมู่ที่ 3 ติดกับบริเวณด้านหลังสถานีอนามัยตำบลโป่งแพร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ลาวประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงราย ตามเส้นทางถนนเด่นห้า – ดงมะดะ ระยะทาง 18 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 177 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยา ระยะทาง 70 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง    714 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีแนวเขตเริ่มจากบริเวณกึ่งกลางห้วยหัวทุ่ง ที่พิกัด 682958 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสันเขาตัดกับห้วยแม่ต๊าก บริเวณพิกัด 712922 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สิ้นสุดบริเวณกึ่งกลางถนนลูกรังท้ายหมู่บ้านแม่ขาว ตำบลแม่กรณ์    ที่พิกัด 728903 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีแนวเขต เริ่มจากบริเวณกึ่งกลางถนนลูกรังท้ายหมู่บ้านแม่ขาว ตำบลแม่กรณ์ ที่พิกัด 728908 ไปทางทิศใต้  ตัดกับ น้ำแม่ขาว  ที่พิกัด 920884 ไปทางทิศใต้ตามถนนลูกรังสิ้นสุดบริเวณกึ่งกลางห้วยแม่ผง ที่พิกัด 722864 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีแนวเขตเริ่มจากบริเวณกึ่งกลางห้วยแม่ผง ที่พิกัด 722864 ไปทางทิศตะวันตกตัดกับน้ำห้วยส้าน ที่พิกัด 703863 ไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดที่บริเวณกึ่งกลางถนนลูกรังท้าย หมู่บ้านหนองผักเฮือด ตำบลจอมหมอกแก้ว ที่พิกัด 682811 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
                   ทิศตะวันตก ติดกับตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายมีแนวเขต     เริ่มจากบริเวณกึ่งกลางถนนลูกรังท้ายหมู่บ้านหนองผักเฮือด ตำบลจอมหมอกแก้ว ที่พิกัด 682861 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านสันเขาตัดกับห้วยส้าน ที่พิกัด 657932 ต่อไป ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่บริเวณกึ่งกลางห้วย หัวทุ่งที่พิกัด 682958 ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
1.2 พื้นที่
          องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ มีพื้นที่ประมาณ 52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ         32,500 ไร่
     1.3 ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ
        พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับพื้นที่ราบระหว่างภูเขาและพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ  ลำธาร ที่สำคัญ เช่น ลำน้ำห้วยส้าน ลำห้วยชมภู ลำห้วยแม่มอญ ลักษณะภูมิอากาศโดยรวมจะมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน จะมีอุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 32 – 36 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว จะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12 – 34 องศาเซลเซียส ฤดูฝน จะมีอุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 25 – 36 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝน 290 มิลลิลิตร
 
 
 
     1.4 จำนวนหมู่บ้าน
     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เต็มทั้งหมู่บ้าน  9 หมู่บ้าน ได้แก่
1. หมู่ที่           1  บ้านป่าซางเหนือ  2. หมู่ที่ 2  บ้านป่าซางใต้             3. หมู่ที่ 3 บ้านโป่งแพร่
4. หมู่ที่           4  บ้านดอยน้อย      5. หมู่ที่ 5  บ้านห้วยส้านพลับพลา   6. หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้านพลับพลา
7. หมู่ที่           7  บ้านดอยชมภู      8. หมู่ที่ 8  บ้านเหมืองลึก            9. หมู่ที่ 9 บ้านห้วยส้านอาข่า  
     1.5 ประชากร
      ประชากรทั้งสิ้น                4,472   คน
      แยกเป็นชาย                             2,192  คน
      แยกเป็นหญิง                  2,280  คน
      มีความหนาแน่น               86.00   คน / ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน ดังนี้
หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
1 บ้านป่าซางเหนือ 182 211 252 463
2 บ้านป่าซางใต้ 238 239 250 489
3 บ้านโป่งแพร่ 252 274 319 593
4 บ้านดอยน้อย 58 67 66 133
5 บ้านห้วยส้านพลับพลา 407 417 394 811
6 บ้านห้วยส้านพลับพลา 348 455 492 947
7 บ้านดอยชมภู 80 112 95 207
8 บ้านเหมืองลึก 171 233 216 449
9 บ้านห้วยส้านอาข่า 116 194 224 418
  รวม 1,853 2,202 2,308 4,510
(ข้อมูลจากสำนักทะเบียน อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ณ  เดือนเมษายน พ.ศ. 2556)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th