Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
          อาชีพ อาชีพส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ทำนา ทำสวน ทำไร่ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไป โดยแยกพื้นที่การเกษตรกรรม ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
พื้นที่การเกษตร
ที่ หมู่บ้าน พื้นที่
นา
(ไร่)
พื้นที่
ไร่
(ไร่)
พื้นที่
ไม้ผล
ไม้ยืนต้น (ไร่)
พื้นที่พืชผัก
(ไร่)
รวม ครัวเรือนเกษตร
1 บ้านป่าซางเหนือ 352 144 62 6 564 84
2 บ้านป่าซางใต้ 510 234 263 34 1,041 93
3 บ้านโป่งแพร่ 485 458 577 22 1,542 123
4 บ้านดอยน้อย 125 46 23 - 194 32
5 บ้านห้วยส้านพลับพลา 427 895 345 11 1,322 141
6 บ้านห้วยส้านพลับพลา 325 410 210 - 945 174
7 บ้านดอยชมภู 145 518 102 2 767 44
8 บ้านเหมืองลึก 248 471 82 35 836 96
9 บ้านห้วยส้านอาข่า 471 568 1,359 - 2,398 80
  รวม 3,088 3,744 3,023 110 9,965 867
(ที่มา : เกษตรอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th