Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
3.1 การคมนาคม
เส้นทางที่  1  ถนนสายเด่นห้า – ดงมะดะ      
เส้นทางที่  2  ถนนสายป่าซาง – โป่งมอญ              
เส้นทางที่  3  ถนนสายห้วยส้านดอนจั่น – ห้วยส้านพลับพลา
เส้นทางที่  4  ถนนสายทางเข้า หมู่ที่  7  
เส้นทางที่  5  ถนนสายทางเข้า หมู่ที่  9 (ถนนลูกรัง)  
3.2 โทรคมนาคม
โทรศัพท์สาธารณะ   9    แห่ง
3.3 การไฟฟ้า
     มีใช้ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่ใช้ทั้งหมดรวม 1,741 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ              97 ของพื้นที่ทั้งหมด 
3.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ  จำนวน   11   แห่ง ได้แก่
1. ลำห้วยชมภู                          7. ลำห้วยเหี๊ยะ
2. ลำห้วยคันขวา                        8. ลำห้วยน้ำขุ่น
3. ลำห้วยส้าน                           9. ลำห้วยแม่สาด
4. ลำห้วยป่าตอง                        10. ลำห้วยแม่มอญ
5. ลำห้วยขนุน                          11. ลำห้วยแม่ขาว
6. ลำห้วยคำ                  
3.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย                      4     แห่ง
บ่อน้ำตื้น             434     แห่ง
อ่างเก็บน้ำ              4     แห่ง
บ่อบาดาล            11     แห่ง
ประปาภูเขา                       9     แห่ง
ประปาผิวดิน            1     แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th