Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุง รักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและ การคมนาคม เช่น ประปา  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เหมือง ฝาย การขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ลำห้วย – เหมือง ในเขตตำบลพัฒนาระบบการจราจร และป้ายต่าง ๆ
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
การสนับสนุน ฝึกอบรม และส่งเสริมด้านอาชีพและวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ราษฎรทั่วไปและกลุ่มอาชีพ ต่างๆ ในตำบลโป่งแพร่
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดอุบัติเหตุทางการจราจรและความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่งเสริมประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วมของประชาชน
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ก่อสร้างอาคารในแหล่งท่องเที่ยว และอาคารส่วนประกอบต่างๆ จัดให้มีการปรับปรุง  ก่อสร้างสวนหย่อมในแหล่งท่องเที่ยว จัดสร้างระบบกำจัดขยะ รวมทั้งการรณรงค์ อบรมปลูกจิตสำนึก
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.5 การศึกษา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ และส่งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการ ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนและนักเรียน และคอมพิวเตอร์
การแข่งขันกีฬาระดับตำบล หมู่บ้าน โรงเรียนและอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมสนับสนุนด้านอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน และวัสดุการศึกษาต่าง ๆ และสนับสนุนการดำเนินงาน 
ด้านวัฒนธรรมของชุมชน
1.6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พัฒนาระบบการบริหารและการบริการ พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบ และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้


องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th