Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมายการพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ให้ประชาชนได้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่อย่างดีพร้อมเป้าหมายการพัฒนา ให้ประชาชนมีระบบคมนาคม ระบบไฟฟ้าระบบประปา ระบบโทรศัพท์อย่างทั่วถึงทุกชุมชนในพื้นที่ แนวทางดำเนินงานจัดสร้างระบบคมนาคมในพื้นที่ให้เชื่อมโยงติดต่อกันทั้งระบบจัดสร้างแหล่งกักเก็บน้ำและระบบการแจกจ่ายน้ำใช้  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมหรือจัดทำผังเมืองด้วยตนเอง
2. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ให้ประชาชนมีน้ำในการบริโภค – อุปโภคที่สะอาดและเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอในฤดูแล้ง เป้าหมาย การพัฒนาให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับบริโภค ตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไปของครัวเรือนทั้งหมดในตำบล แนวทางดำเนินงาน สร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึงจัดสร้างอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งสร้างฝายหรือทำนบเพื่อกักเก็บน้ำขนาดเล็กขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ครบทุกครัวเรือน
3. ด้านพัฒนาสังคม  ให้ชุมชนพัฒนาการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทุกชุมชนในตำบล เป้าหมายการพัฒนา ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและขยายเครือข่ายกลุ่มชุมชนให้ความสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง แนวทางดำเนินงานเสริมสร้าง กฎ ระเบียบความสามัคคีให้แก่ชุมชน สนับสนุนขยายผลการดำเนินการของกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สงเคราะห์คนยากจน คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุส่งเสริมองค์กรชุมชนในการป้องกันยาเสพติด กำหนดภารกิจเชิงรุกเกี่ยวกับยาเสพติดประชาสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มอายุ ทั้งในโรงเรียนและชุมชนส่งเสริมให้พระสงฆ์ในชุมชนมีบทบาทในการต่อต้านยาเสพติด
4. ด้านเศรษฐกิจ  ให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเป้าหมายการพัฒนา ให้ประชาชนมีอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่น้อยกว่า 20,000.- บาท แนวทางดำเนินงาน ส่งเสริมอาชีพให้คนยากจน ส่งเสริมการตลาดแก่เกษตร ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรส่งเสริมการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าทางเกษตรอย่างครบวงจร เสริมสร้างความรู้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต
5. ด้านพัฒนาการเมืองและการบริหาร  พัฒนาระบบการบริหารและการบริการด้านคน วัตถุ อุปกรณ์การจัดการ  เพื่อประโยชน์ของประชาชน เป้าหมายการพัฒนา พัฒนาระบบการบริหารและการบริการ ให้สามารถบริหารประชาชนได้  อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ แนวทางดำเนินงาน เสริมสร้างพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบ
6. ด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมการสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น
7. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงาม เป้าหมายการพัฒนา เพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกระดับและส่งเสริมประเพณี อันดีงาม กิจการศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
8. ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนา ให้ประชาชนมี  ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์ แนวทางการดำเนินงาน สร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดำรงอยู่  หรือเพื่อใช้สอยส่งเสริมให้ประชาชนมีการอนุรักษ์ป่าชุมชนของตนเอง ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนป่าที่ถูกทำลาย พัฒนาระบบการชลประทานขนาดเล็ก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
1. โครงสร้างพื้นฐาน
 • การคมนาคมและขนส่ง
  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. คุณภาพชีวิต
 • อาชีพ
  สวัสดิการสังคม
3. การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 • ประชาธิปไตย
  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  รักษาความสงบเรียบร้อย
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 • อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การศึกษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 • การบริการประชาชน
  บุคลากร
  เครื่องมือเครื่องใช้
  กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
  ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th