Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ต.ค. 2563 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ งานสำรวจป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
05 ต.ค. 2563 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ งานสำรวจป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
02 ต.ค. 2563 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
01 ต.ค. 2563 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
10 ก.ย. 2563 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประชาสัมพันธ์เลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือน กันยายน 2563
24 ส.ค. 2563 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนตำบลโป่งแพร่ (กิจกรรม "โตไปไม่โกง")
29 ก.ค. 2563 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด)
01 ก.ค. 2563 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประชาสัมพันธ์การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พ.ศ.2563
23 มิ.ย. 2563 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2562
12 มิ.ย. 2563 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.โป่งแพร่ เดือน พ.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th