Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ก.พ. 2564 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564
05 ก.พ. 2564 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
22 ม.ค. 2564 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 52
11 ม.ค. 2564 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.โป่งแพร่
16 ธ.ค. 2563 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศงบแสดงฐานะการเงินฯ-ประจำปี-2563
11 ธ.ค. 2563 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563
08 ธ.ค. 2563 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พศ2563
15 ต.ค. 2563 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
05 ต.ค. 2563 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ งานสำรวจป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
05 ต.ค. 2563 เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ งานสำรวจป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th