Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 ก.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ประจำปี 2563

16 มิ.ย. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ช่องทางการตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

01 มิ.ย. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับบุคลากรภายใน

21 ก.พ. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ การประชาคมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563

01 ต.ค. 2562
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

23 ส.ค. 2562
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ กิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม เนื่องในเทศการเข้าพรรษา ตำบลโป่งแพร่ ณ วัดเหล่าชวนชม หมู่ที่ 6 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว

22 ส.ค. 2562
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา หน้างานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

15 ส.ค. 2562
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ กิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม เนื่องในเทศการเข้าพรรษา ตำบลโป่งแพร่ ณ วัดห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ 6 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

24 ก.ค. 2562
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ กิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม เนื่องในเทศการเข้าพรรษา ตำบลโป่งแพร่ ณ เวฬุวัน หมู่ที่ 1 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

10 มิ.ย. 2562
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th