Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 ก.ย. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

21 ก.ย. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

17 ก.ย. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีลตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.2563

24 ส.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21 ส.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

17 ส.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

14 ส.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดต่อ การส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการ

11 ส.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้านพลับพลา

05 ส.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ การสำรวจตรวจสอบการเกิดโรคระบาดในนาข้าวของเกษตรกร

03 ส.ค. 2563
เชียงราย แม่ลาว อบต.โป่งแพร่ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th