Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
          ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 รับทราบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้อนุมัติโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง โดยจ่ายเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากคนพิการที่มีบัตรคนพิการและได้รับสวัสดิการเบี้ยความพิการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว นั้น
           องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนพิการในพื้นที่ทราบ เพื่อตรวจสอบว่าเงินช่วยเหลือคนพิการดังกล่าว จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากของคนพิการหรือไม่  หากตรวจสอบแล้วพบว่าเงินช่วยเหลือคนพิการดังกล่าวไม่เข้าบัญชีเงินฝากของคนพิการ  ให้รีบแจ้งงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่โดยด่วน หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5377-8249
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2563