Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนตำบลโป่งแพร่ (กิจกรรม "โตไปไม่โกง")
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จะจัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลโป่งแพร่ (กิจกรรม "โตไปไม่โกง") เพื่อเป็นการสร้างภูมิุคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
     
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในเขตตำบลโป่งแพร่ที่สนใจเข้่าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว  ในวันเสาร์ที่  29  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป                                     
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563