Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ประจำปี 2563
Responsive image
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันที่  26  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                   2.1  การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
                   2.2  ชี้แจงกฎระเบียบ/ข้อตกลงของ ศพด.
                   2.3  การทำประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กเล็ก
                   2.4  การเก็บเงินบำรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
                   2.5  การฝากเงินออมทรัพย์
                   2.6  การแต่งกายและความสะอาดของเด็กเล็ก
                   2.7  การประชาสัมพันธ์สวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กและการจอดรถรับ-ส่ง เด็กเล็ก

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
       
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563