Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลโป่งแพร่ (กิจกรรม
Responsive image
              โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลโป่งแพร่ (กิจกรรม "โตไปไม่โกง") ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้ดำเนินการตามโครงการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา จำนวน 61 คน มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดีงกล่าวเพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ มีจิตสาธารณะและพร้อมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
         
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563