Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข
Responsive image
     องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 20 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2564 ณ หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางใต้ ต.โป่งแพร่ และรุ่นที่ 2 วันที่ 10 กันยายน 2564 ณ หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก ต.โป่งแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนวัยสูงอายุ สามารถนำความรู้ที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
         
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564