Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Responsive image
สรุปโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ได้อนุมัติโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหาร          ส่วนตำบลโป่งแพร่ นั้น ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนตำบลโป่งแพร่ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยในการจัดโครงการฯ สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้  
๑.  สถานที่ดำเนินการ
             ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
๒.  กลุ่มเป้าหมาย
    ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จำนวน ๑๕๐ คน
๓.   การดำเนินงาน
๓.๑  ประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร       
       ส่วนตำบลโป่งแพร่
๓.๒  จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเสนอให้
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่พิจารณาอนุมัติ
            ๓.๓  ต่อติดประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย
            ๓.๔  ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  ๓.๕  ประเมิน สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
          ๔.  สรุปงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้
                   ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐           จำนวน ๒๙,๙๙๘ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
          ๑. ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับผู้สูงอายุและคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน ๑๘๐ คน ๆ ละ ๘๐ บาท พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๑๘๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท ดังนี้      
                                                                   เป็นเงิน   ๒๓,๔๐๐ บาท
          ๒. ค่าตอบแทนวิทยากรดังนี้
- วิทยากรบุคคลภายนอก จำนวน ๒ คนๆ ละ ๓ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท 
เป็นเงิน    ๓, ๖๐๐  บาท
๓. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการชนิดไวนิล ขนาด ๒ x ๓ เมตร ๆ ละ ๑๕๐ บาท  
         เป็นเงิน  ๙๐๐  บาท
๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์ มีดังนี้
            ๔.๑  กระดาษว่าว จำนวน ๓๐๐ แผ่น ๆละ ๓ บาท เป็นเงิน ๙๐๐ บาท
๔.๒  กระดาษเงิน กระดาษทอง อย่างละ ๒๕ แผ่น จำนวน ๕๐ แผ่น ๆละ ๘ บาท เป็นเงิน ๔๐๐ บาท
๔.๓  กาวลาเท็กซ์ ขนาด๓๒ ออนซ์ จำนวน ๔ ขวด ๆละ ๖๒ บาท เป็นเงิน ๒๔๘ บาท
๔.๔  กรรไกรขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑๐ เล่ม ๆละ ๕๕ บาท เป็นเงิน ๕๕๐ บาท
        
                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๙,๙๙๘ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
                                                                                                                                                                          
          ๕.  บุคลากร / หน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนร่วมดำเนินงาน
                             ๕.๑  ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลโป่งแพร่
                                       
๖.  ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
      - ไม่มี

 
 
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th