Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์หอพลับพลา
Responsive image
ประวัติความเป็นมาหอพลับพลาหมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
         
จากการที่ทางโรงเรียนร่วมกับชุมชนหน่วยงาน องค์กรในท้องถิ่นได้ร่วมกันก่อตั้ง หอพลับพลา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของะระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระกรุณาธิคุณของพระราชชายาดารารัศมี พระราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทั้ง 2 พระองค์เคยเสด็จมาประทับแรม ณ พลับพลา บริเวณโรงเรียน ในปัจจุบัน เมื่อ 80 กว่าปีและ 100 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้บริหารจัดการ หอพลับพลา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนการศึกษาเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงราย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา ของคนในชุมชน และชนเผ่าที่อยู่ในเขตละนอกเขตบริการของโรงเรียน นั้น
การบริหารจัดการ หอพลับพลา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีการประชุมกรรมการสถานศึกษา,กรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียน ในเดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน 2555 มีมติให้โรงเรียน ประสานงานกับผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรในท้องถิ่น ประชากรในเขตบริการของโรงเรียน ช่วยกันรวบรวมของเก่า หรือวัตถุโบราณที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำมาเก็บไว้ที่ หอพลับพลา สำหรับจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่บุคลากรโรงเรียน ชุมชน และ บุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนในอดีตตลอดจนให้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุง หอพลับพลา ให้เป็น “พิพิธภัณฑ์หอพลับพลา”
 
 
 
 
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th