Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการจัดการความรู้ (KM)
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
งานทะเบียนพาณิชย์
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
ศูนย์รับร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสิทธิ ฟองศรี
ประธานสภา อบต.โป่งแพร่
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางจันทร์ดวง วันประจิตร
รองประธานสภา อบต.โป่งแพร่
Responsive image
นายสุธี มูลสถาน
เลขานุการสภา อบต.โป่งแพร่
Responsive image
นางบานเย็น มะโนวัง
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 1
Responsive image
นายหลั่น สุดา
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 1
Responsive image
นายสนั่น สารทูล
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 2
Responsive image
นางกันจนา ขันสุธรรม
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 2
Responsive image
นายรุ่งโรจน์ ไพยราช
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 3
Responsive image
นางจันทร์ดวง วันประจิตร
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 3
Responsive image
นางฐิติญา คีรีแก้ว
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 4
Responsive image
นายสวัสดิ์ คีรีแก้ว
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 4
Responsive image
นายสิทธิ ฟองศรี
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 5
Responsive image
นายจรัญ อินต๊ะสุข
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 5
Responsive image
นางอัมรา ณ สุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 6
Responsive image
นางขันแก้ว พึ่งนา
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 6
Responsive image
นายเกตุ มโนภัทร
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 7
Responsive image
นายไสว มโนภัทร
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 7
Responsive image
นางสาวณัฐกานต์ สุวรรณตรา
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 8
Responsive image
นายชนกันต์ มะโนวัง
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 8
Responsive image
นายศักดา อยู่เบาะ
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 9
Responsive image
นายหัตถพล อามอ
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ เขต 9
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th