Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสุธี มูลสถาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายธนัญชัย หนักตื้อ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
Responsive image
Responsive image
Responsive image
สิบโทรัฐศาสตร์ สีอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสรัลชนา จิตสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นายธนิต อะทะวงษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวกมลวรรณ วรรณมณี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นายเดชณรงค์ จันทรา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Responsive image
นายอรุณ รัตนกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
Responsive image
นายสังวรณ์ แสงคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นางคมแข รุณรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาววาสนา บัวสุวรรณ์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายอุดม เครือวงค์
คนงานทั่วไป (ผู้มีทักษะ)
Responsive image
นางสาวนิภาภรณ์ เครือวงค์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายณัฐพงศ์ เมืองที
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายทวีโชค อินต๊ะสุข
พนักงานดับเพลง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th