Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวกิจกรรม   |   ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อข่าว อ่าน
10 กรกฎาคม 2567 รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 27
27 มิถุนายน 2567 รายงาน สรุปโครงการงานจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ บริการฉับไว พึงพอใจประชาชน ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่าง วันที่ 10 - 19 มิ.ย. 2567 46
20 มิถุนายน 2567 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 54
07 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) 67
07 มิถุนายน 2567 ไข้เลือดออก ระวัง ป้องกัน ลดเสี่ยงรุนแรง 57
04 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการงานจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ บริการฉับไว พึงพอใจประชาชน ประจำปี พ.ศ.2567 74
27 พฤษภาคม 2567 วิตามินบี 9 สำคัญฉไหน 81
23 เมษายน 2567 การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 781
09 เมษายน 2567 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการนอกสถานที่ของธนาคาร ธกส.สาขาแม่ลาว ปีบัญชี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 762
05 เมษายน 2567 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 770

ข่าวงานพัฒนาจัดเก็บรายได้   |   ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อข่าว อ่าน
27 มิถุนายน 2567 รายงาน สรุปโครงการงานจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ บริการฉับไว พึงพอใจประชาชน ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่าง วันที่ 10 - 19 มิ.ย. 2567 34
05 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2567 756
24 มกราคม 2567 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 767
24 มกราคม 2567 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 764
16 พฤศจิกายน 2566 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.2567 747
16 พฤศจิกายน 2566 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 757
16 พฤศจิกายน 2566 การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 762
09 สิงหาคม 2566 การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 748
27 มิถุนายน 2566 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 / กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 788
23 พฤษภาคม 2566 โครงการงานจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ บริการฉับไว พึงพอใจประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 751
นายมานิตย์ มูลเค้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

นายสิงห์คำ ตาแปง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

นายสมชาติ วงค์กาวิน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

สายด่วนผู้บริหาร

นายอัศวิน จินตะเลขา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่


Counter
ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 11 กรกฎาคม 2567 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบาดาล ม.2 บ้านป่าซางใต้ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   มีไฟล์แนบ 32
2 08 กรกฎาคม 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   มีไฟล์แนบ 34
3 05 กรกฎาคม 2567 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบาดาล ม.2 บ้านป่าซางใต้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   มีไฟล์แนบ 35
4 02 กรกฎาคม 2567 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   มีไฟล์แนบ 44
5 22 เมษายน 2567 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านป่าซางเหนือ เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านปางมุ้ง ตำบลแม่กรณ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด   มีไฟล์แนบ 810
6 17 เมษายน 2567 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)   มีไฟล์แนบ 806
7 01 เมษายน 2567 รายงานการดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567)   มีไฟล์แนบ 791
8 18 มีนาคม 2567 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 785
9 08 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายระบบน้ำประปาของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าซางเหนือ (ระยะที่ 2) ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   มีไฟล์แนบ 798
10 25 มกราคม 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   มีไฟล์แนบ 780
ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 05 กรกฎาคม 2567 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบาดาล ม.2 บ้านป่าซางใต้ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   มีไฟล์แนบ 40
2 02 กรกฎาคม 2567 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่   มีไฟล์แนบ 32
3 01 กรกฎาคม 2567 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.21 เชื่อม ซ.20 ม.6 บ้านห้วยส้านพลับพลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 39
4 13 มิถุนายน 2567 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. ม.8 บ้านเหมืองลึก ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   มีไฟล์แนบ 57
5 11 เมษายน 2567 ประกาศราคากลางและร่างประกาศประกวดราคาและ ร่างเอกสารประประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านป่าซางเหนือ เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านปางมุ้ง ตำบลแม่กรณ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร องค์ก   มีไฟล์แนบ 776
6 03 เมษายน 2567 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 1 (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   มีไฟล์แนบ 768
7 02 เมษายน 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ซอย 2 (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมภู ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   มีไฟล์แนบ 784
8 08 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง อบต.โป่งแพร่ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งแพร่ (ระยะที่ 2) ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   มีไฟล์แนบ 797
9 08 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   มีไฟล์แนบ 782
10 08 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายระบบน้ำประปาของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าซางเหนือ (ระยะที่ 2) ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   มีไฟล์แนบ 772
ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 11 กรกฎาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ศพด.อบต.โป่งแพร่ ภาคเรียนที่ 1/2567 เดือน ส.ค. 2567 - ก.ย. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 37
2 11 กรกฎาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (มุ้งลวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 35
3 11 กรกฎาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการศึกษาฯ)   มีไฟล์แนบ 29
4 11 กรกฎาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการศึกษาฯ)   มีไฟล์แนบ 33
5 11 กรกฎาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.21 เชื่อม ซ.20 ม.6 บ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 37
6 11 กรกฎาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 37
7 11 กรกฎาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 34
8 11 กรกฎาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบถังตั้งบน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 32
9 11 กรกฎาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัดฯ)   มีไฟล์แนบ 35
10 09 กรกฎาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 31
ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์

 

ดูทั้งหมด

แหล่งท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยส้านพลับพลา
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยส้านพลับพลา
พิพิธภัณฑ์หอพลับพลา
พิพิธภัณฑ์หอพลับพลา
พระธาตุดอยจ้องสลับแสง
พระธาตุดอยจ้องสลับแสง
ดูทั้งหมด

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

กระเป๋าผ้าชนเผ่าอาข่า
กระเป๋าผ้าชนเผ่าอาข่า
ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้กวาดดอกหญ้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
ดูทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย