Top

��������������������������������������������������������� (KM)

ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 297
2 คู่มือการจัดทำฎีกาในระบบ E-LAAS 286
3 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานจัดเก็บรายได้ 288
4 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 310
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 294
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 277
7 คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 283
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 200
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 219
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 246
11 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 281
12 คู่มือสมรรถนะหลัก 242
13 คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร 314
14 คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน 276
15 คู่มือการปฏิบัติงานเงินอุดหนุน 307
16 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ 284
17 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 289
18 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 306
19 คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น 301
20 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 189
21 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 264
22 คู่มือขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพฯ เพื่อส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ใช้ในการตกเบิกเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป (เพิ่มเติม) 294
23 คู่มือขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพฯ เพื่อส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ใช้ในการตกเบิกเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป 284
24 คู่มือกำรปฏิบัติงำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 181
25 คู่มือการเรียกรายงานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) 279
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย