Top

��������������������������������������������������������� (KM)

ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 579
2 คู่มือการจัดทำฎีกาในระบบ E-LAAS 575
3 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานจัดเก็บรายได้ 592
4 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 588
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 584
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 546
7 คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนครู 577
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 324
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 459
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 553
11 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 555
12 คู่มือสมรรถนะหลัก 480
13 คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร 610
14 คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน 560
15 คู่มือการปฏิบัติงานเงินอุดหนุน 608
16 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ 575
17 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 582
18 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 576
19 คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น 583
20 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 302
21 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 547
22 คู่มือขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพฯ เพื่อส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ใช้ในการตกเบิกเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป (เพิ่มเติม) 574
23 คู่มือขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพฯ เพื่อส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ใช้ในการตกเบิกเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป 576
24 คู่มือกำรปฏิบัติงำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 294
25 คู่มือการเรียกรายงานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) 596
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย