Top

���������������������������������������������������������

ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) 401
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 474
3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1318
4 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 258
5 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 1199
6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 1294
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 1444
8 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 1294
9 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 1447
10 ค่านิยมหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 1200
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 1194
12 กิจกรรมประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการของผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 269
13 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1339
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1374
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 1348
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1464
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1438
18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 1432
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย