Top

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 16
2 แบบแสดงเจตจำนงขอเข้ารับการฝึกอบรม 20
3 แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 20
4 แบบใบลาพักผ่อนแบบใบลาพักผ่อน 16
5 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี พ.ศ. 2564 23
6 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ 20
7 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน 21
8 คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 19
9 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2564 21
10 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 28
11 แบบรับรองสถานะครัวเรือน 25
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย