Top

���������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 42
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ อบต.โป่งแพร่ รอบ 12 เดือน 42
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 48
4 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 51
5 คู่มือการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 51
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 43
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 60
8 การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 55
9 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 51
10 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 51
11 ประกาศนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 46
12 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 50
13 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 52
14 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) 41
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 42
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 42
17 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 47
18 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2564 49
19 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 53
20 รายงานผลกการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 52
21 รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ ITAS 49
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย