Top

���������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 271
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ อบต.โป่งแพร่ รอบ 12 เดือน 278
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 267
4 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 341
5 คู่มือการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 214
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 273
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 303
8 การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 314
9 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 186
10 เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต 169
11 กำหนดนโยบายความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 115
12 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 289
13 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 284
14 ประกาศนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 188
15 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 278
16 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 290
17 คู่มือการการร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ 138
18 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2564 174
19 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) 257
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 285
21 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 191
22 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 288
23 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2564 240
24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 298
25 รายงานผลกการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 253
26 รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ ITAS 292
27 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 113
28 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 119
29 แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริจ (พ.ศ. 2561 - 2564) 191
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย