Top

���������������������������������������������������������������������

ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงาน กองคลัง 1040
2 มอบอำนาจให้รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. 1085
3 มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัด อบต. 1088
4 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 1089
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ 1094
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 1096
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 1083
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อปท. 1045
9 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด อบต. 1098
10 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง 1005
11 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ 994
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย