Top

������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงบัญชีในการรับเงินเบี้ยยังชีพ 1264
2 หนังสือมอบอำนาจยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1085
3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1243
4 แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1236
5 แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พมจ.) 1242
6 แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (พมจ.) 1320
7 แบบคำขอรับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1104
8 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 1091
9 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1091
10 หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 1302
11 แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 1289
12 หนังสือมอบอำนาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1078
13 หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1092
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย