Top

������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พมจ.) 295
2 แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (พมจ.) 292
3 แบบคำขอรับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 183
4 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 182
5 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 193
6 หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 297
7 แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 314
8 แบบคำร้องทั่วไป(กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารในการรับเงินเบี้ยยังชีพ) 283
9 หนังสือมอบอำนาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 195
10 หนังสือมอบอำนาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 194
11 หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 191
12 หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 199
13 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 185
14 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 292
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย