Top

������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พมจ.) 537
2 แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (พมจ.) 565
3 แบบคำขอรับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 304
4 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 287
5 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 319
6 หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 576
7 แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 657
8 แบบคำร้องทั่วไป(กรณีเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารในการรับเงินเบี้ยยังชีพ) 540
9 หนังสือมอบอำนาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 309
10 หนังสือมอบอำนาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 318
11 หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 300
12 หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 313
13 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 294
14 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 573
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย