Top

������������������������������������������������

ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 1096
2 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 1090
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 1103
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 1133
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 1126
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1138
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย