Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของตำบล
สภาตำบลโป่งแพร่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่    โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ  52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 หน้า 53 

          ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งแพร่ หมู่ที่ 3 ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ลาวประมาณ 3 กิโลเมตร 
ห่างจากจังหวัดเชียงราย ตามเส้นทางถนนเด่นห้า – ดงมะดะ ระยะทาง 18 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 177 กิโลเมตร 
ห่างจากจังหวัดพะเยา ระยะทาง 70 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง  714 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 
มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีแนวเขตเริ่มจากบริเวณกึ่งกลางห้วยหัวทุ่ง ที่พิกัด 682958 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสันเขาตัดกับห้วยแม่ต๊าก บริเวณพิกัด 712922 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สิ้นสุดบริเวณ
กึ่งกลางถนนลูกรังท้ายหมู่บ้านแม่ขาว ตำบลแม่กรณ์    ที่พิกัด 728903 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีแนวเขต เริ่มจากบริเวณกึ่งกลางถนนลูกรังท้ายหมู่บ้านแม่ขาว 
ตำบลแม่กรณ์ ที่พิกัด 728908 ไปทางทิศใต้  ตัดกับ น้ำแม่ขาว  ที่พิกัด 920884 ไปทางทิศใต้ตามถนนลูกรังสิ้นสุด
บริเวณกึ่งกลางห้วยแม่ผง ที่พิกัด 722864 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีแนวเขตเริ่มจากบริเวณกึ่งกลางห้วยแม่ผง ที่พิกัด 722864 
ไปทางทิศตะวันตกตัดกับน้ำห้วยส้าน ที่พิกัด 703863 ไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดที่บริเวณกึ่งกลางถนนลูกรังท้าย หมู่บ้านหนองผักเฮือด 
ตำบลจอมหมอกแก้ว ที่พิกัด 682811 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายมีแนวเขต เริ่มจากบริเวณกึ่งกลางถนนลูกรังท้ายหมู่บ้านหนองผักเฮือด 
ตำบลจอมหมอกแก้ว ที่พิกัด 682861 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านสันเขาตัดกับห้วยส้าน ที่พิกัด 657932 ต่อไป 
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่บริเวณกึ่งกลางห้วย หัวทุ่งที่พิกัด 682958 ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
    ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโป่งแพร่  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาสลับกับที่ราบบางส่วน และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต่างๆ 
พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน มีดอยที่สำคัญ คือ ดอยแม่มอญ และดอยจ้องสลับแสง
1.3  ลักษณะภูมิอากาศ
    ลักษณะภูมิอากาศโดยรวมจะมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน จะมีอุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 32 – 36 องศา เซลเซียส 
ฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12 – 25 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน จะมีอุณหภูมิ อยู่ระหว่าง  25 – 36 องศาเซลเซียส 
ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝน 290 มิมิลิตร
1.4  ลักษณะของดิน
        ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของดินและคุณภาพของดินกลุ่มชุดดิน จัดอยู่กลุ่มดินที่ 29 (29B , 29C , 29C)

2. ด้านการเมืองการปกครอง
     2.1 เขตการปกครอง
          แบ่งเขตการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
          หมู่ที่ 1 บ้านป่าซางเหนือ
หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางใต้
หมู่ที่ 3 บ้านโป่งแพร่
หมู่ที่ 4 บ้านดอยน้อย
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้านพลับพลา
หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมภู
หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยส้านอาข่า

2.2 การเลือกตั้ง
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง มีทั้งหมด 10 เขต
เขตเลือกตั้ง ชื่อหมู่บ้าน ผู้มีสิทธิ ผู้มีสิทธิที่มาแสดงตน บัตรที่ได้รับจัดสรร บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่เลือกผู้ใด
1 บ้านป่าซางเหนือ 394 293 400 252 16 25
2 บ้านป่าซางใต้ 419 344 420 305 20 19
3 บ้านโป่งแพร่ 502 376 520 331 19 26
4 บ้านดอยน้อย 132 100 140 85 7 8
5 บ้านห้วยส้านพลับพลา 694 518 700 441 41 36
6 บ้านห้วยส้าน 377 272 380 234 19 19
7 บ้านห้วยส้าน 406 294 420 273 11 10
8 บ้านดอยชมภู 169 121 180 111 7 3
9 บ้านเหมืองลึก 366 261 380 232 19 10
10 บ้านห้วยส้านอาข่า 328 220 340 200 10 10
รวมทั้งสิ้น 3787 2799 3880 2464 169 166
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ปี 2564
       อ้างอิงจากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

3. ประชากร
     3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,628 คน แยกเป็นชาย 2,238 คน หญิง 2,390 คน  จำนวนหลังคาเรือน 2,053 หลังคาเรือน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน2561 ครัวเรือน2564 ชาย
2561 ชาย
2564 หญิง
2561 หญิง
2564 ประชากร
2561 ประชากร
2564 เพิ่มขึ้น/
ลดลง
1 บ้านป่าซางเหนือ 198 210 223 219 262 272 485 491 +6
2 บ้านป่าซางใต้ 248 256 253 246 258 258 511 504 -7
3 บ้านโป่งแพร่ 264 277 276 267 341 330 617 597 -20
4 บ้านดอยน้อย 61 63 76 76 70 71 146 147 +1
5 บ้านห้วยส้านพลับพลา 428 451 441 444 418 432 859 876 +17
6 บ้านห้วยส้าน 371 394 430 443 506 497 936 940 +4
7 บ้านดอยชมภู 83 89 112 110 99 97 211 207 -4
8 บ้านเหมืองลึก 181 188 236 225 219 205 455 430 -25
9 บ้านห้วยส้านอาข่า 122 125 200 208 231 228 431 436 +5
รวมทั้งสิ้น 1,956 2,053 2,247 2,238 2,404 2,390 4,651 4,628 -23
ที่มา:สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง อำเภอแม่ลาว ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ช่วงอายุ จำนวน ช่วงอายุ จำนวน ช่วงอายุ จำนวน ช่วงอายุ จำนวน
น้อยกว่า 1 ปี 23      
1 ปี 33 21 ปี 41 41 ปี 71 61 ปี 73
2 ปี 27 22 ปี 49 42 ปี 68 62 ปี 58
3 ปี 45 23 ปี 60 43 ปี 62 63 ปี 62
4 ปี 40 24 ปี 67 44 ปี 73 64 ปี 81
5 ปี 48 25 ปี 60 45 ปี 77 65 ปี 73
6 ปี 41 26 ปี 59 46 ปี 66 66 ปี 54
7 ปี 30 27 ปี 56 47 ปี 80 67 ปี 49
8 ปี 47 28 ปี 74 48 ปี 70 68 ปี 56
9 ปี 44 29 ปี 84 49 ปี 87 69 ปี 40
10 ปี 39 30 ปี 62 50 ปี 84 70 ปี 38
11 ปี 50 31 ปี 62 51 ปี 75 71 ปี 39
12 ปี 32 32 ปี 51 52 ปี 98 72 ปี 35
13 ปี 40 33 ปี 58 53 ปี 83 73 ปี 33
14 ปี 47 34 ปี 58 54 ปี 89 74 ปี 21
15 ปี 38 35 ปี 54 55 ปี 76 75 ปี 20
16 ปี 48 36 ปี 69 56 ปี 98 76 ปี 23
17 ปี 29 37 ปี 67 57 ปี 70 77 ปี 20
18 ปี 46 38 ปี 73 58 ปี 93 78 ปี 16
19 ปี 53 39 ปี 68 59 ปี 85 79 ปี 11
20 ปี 41 40 ปี 60 60 ปี 100 ตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป 141
ที่มา:สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง อำเภอแม่ลาว ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

4. สภาพทางสังคม
      4.1 การศึกษา
 โรงเรียนประถมศึกษา   2  แห่ง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1  แห่ง
      4.2  สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2  แห่ง
 สถานพยาบาลเอกชน   4  แห่ง
คลินิกชุมชน    3  แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน 9  แห่ง

 4.3 อาชญากรรม
  ด้วยสภาพเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรแม่ลาว  ทำให้ในพื้นที่ไม่พบเหตุอาชญากรรม
เกิดขึ้นส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งแต่ละหมู่บ้าน 
มีสมาชิก อปพร.และมีผู้นำที่ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับสมาชิกในหมู่บ้านและช่วงกลางคืนได้มีแสงสว่างจาก
ไฟฟ้าสาธารณส่องให้ความสว่างอย่างเพียงพอ
4.4  ยาเสพติด
ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำของหมู่บ้าน  และหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้ตามอำนาจหน้าที่  เช่น  
การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี   
และการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรม
4.5  การสังคมสงเคราะห์
สงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
สงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
สงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครอบ
ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี และผู้สูงอายุ
  5. ระบบบริการพื้นฐาน
  5.1 การคมนาคมขนส่ง
  เส้นทางที่ 1 ถนนสานเด่นห้า – ดงมะดะ
เส้นทางที่ 2 ถนนสายป่าซาง – โป่งมอญ
เส้นทางที่ 3 ถนนสายห้วยส้านดอนจั่น – ห้วยส้านพลับพลา
เส้นทางที่ 4 ถนนสายทางเข้า หมู่ที่ 7
เส้นทางที่ 5 ถนนสายทางเข้า หมู่ที่ 9
   5.2 การไฟฟ้า
   มีการใช้ไฟ้ฟ้าครบทั้ง 9 หมู่บ้าน
5.3  การประปา
มีการใช้ประปาครบทั้ง 9 หมู่บ้าน
5.4  โทรศัพท์
        โทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1  การเกษตร
- ข้าวนาปี พื้นที่ปลูก   4,420  ไร่
- พันธุ์ที่ปลูก กข.6   3,540  ไร่
- มะลิ 105       220  ไร่
- พันธุ์อื่นๆ       660  ไร่
- ข้าวนาปรัง       500  ไร่
- พันธุ์ที่ปลูก สันป่าตอง 1     400  ไร่
- ข้าวไร่ พื้นที่ปลูก      600  ไร่
- มันสำปะหลัง       100  ไร่
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   1,700  ไร่
- ข้าวโพดหวาน       200  ไร่
- ยาสูบ           60  ไร่
- ข้าวโพดอ่อน       100  ไร่
- ลิ้นจี่        432  ไร่
- ลำไย        580  ไร่
- ปาล์มน้ำมัน       100  ไร่
- ชาจีน        135  ไร่
- ยางพารา    1,102  ไร่
6.2 การประมง
- บ่อเลี้ยงปลา         10  ไร่
6.3 การปศุสัตว์
- โคเนื้อ         850  ตัว
 - โคนม         100  ตัว
 - กระบือ        20  ตัว
 - สุกร                200  ตัว
 - เป็ด       500  ตัว
 - ไก่           15,400  ตัว                  
 6.4 การบริการ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนได้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่อย่างดี พร้อมเป้าหมายการพัฒนา 
ให้ประชาชนมีระบบคมนาคม ระบบไฟฟ้าระบบประปา ระบบโทรศัพท์ อย่างทั่วถึงทุกชุมชนในพื้นที่ แนวทางดำเนินงานจัดสร้าง
ระบบคมนาคมในพื้นที่ให้เชื่อมโยงติดต่อกันทั้งระบบจัดสร้างแหล่งเก็บน้ำและระบบการแจกจ่ายน้ำใช้ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
และจัดทำผังเมืองด้วยตนเอง
2. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ให้ประชาชนมีน้ำในการบริโภค – อุปโภคที่สะอาด และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอในฤดูแล้ง 
เป้าหมายการพัฒนาให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับบริโภค ตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไปของครัวเรือนทั้งหมดในตำบล 
แนวทางดำเนินงานสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง ปรับปรุง  อ่างเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซ่อมแซมฝายเพื่อ
กักเก็บน้ำขนาดเล็กขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ครบทุกครัวเรือน
3. ด้านพัฒนาสังคม  ให้ชุมชนพัฒนาการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทุกชุมชนในตำบล เป้าหมายการพัฒนา 
ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและขยายเครือข่ายกลุ่มชุมชนให้ความสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง แนวทางดำเนินงานเสริมสร้าง 
กฎ ระเบียบความสามัคคีให้แก่ชุมชน สนับสนุนขยายผลการดำเนินการของกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว 
สงเคราะห์คนยากจน คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุส่งเสริมองค์กรชุมชนในการป้องกันยาเสพติด กำหนดภารกิจเชิงรุกเกี่ยวกับยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มอายุ ทั้งในโรงเรียนและชุมชนส่งเสริมให้พระสงฆ์ในชุมชนมีบทบาทในการต่อต้านยาเสพติด
4. ด้านเศรษฐกิจ  ให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเป้าหมายการพัฒนา 
ให้ประชาชนมีอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่น้อยกว่า 20,000.- บาท แนวทางดำเนินงาน ส่งเสริมอาชีพให้คนยากจน 
ส่งเสริมการตลาดแก่เกษตร ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรส่งเสริมการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าทางเกษตรอย่างครบวงจร 
เสริมสร้างความรู้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต
5. ด้านพัฒนาการเมืองและการบริหาร  พัฒนาระบบการบริหารและการบริการด้านคน วัตถุ อุปกรณ์การจัดการ  เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
เป้าหมายการพัฒนา พัฒนาระบบการบริหารและการบริการ ให้สามารถบริหารประชาชนได้  อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ แนวทางดำเนินงาน 
เสริมสร้างพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานและตรวจสอบ
6. ด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมการสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาเพื่อส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น
7. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงาม 
เป้าหมายการพัฒนา เพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกระดับและส่งเสริมประเพณี อันดีงาม กิจการศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
8. ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ถูกต้องในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนา ให้ประชาชนมี  ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์ แนวทางการดำเนินงาน สร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดำรงอยู่  หรือเพื่อใช้สอยส่งเสริมให้ประชาชนมีการอนุรักษ์ป่าชุมชนของตนเอง 
ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนป่าที่ถูกทำลาย พัฒนาระบบการชลประทานขนาดเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย