Top

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 28 เมษายน 2565 ประชุมประชาคมตำบล  มีไฟล์แนบ 12
2 19 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 21
3 31 มีนาคม 2565 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 28
4 14 มีนาคม 2565 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดตับเต่า หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมภู  มีไฟล์แนบ 19
5 24 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ในงานพิธีการ หมู่ที่ 4 บ้านดอยน้อย  มีไฟล์แนบ 11
6 21 มกราคม 2565 การประชุมเชิงให้ความรู้และการปฏิบัติงาน การมอบหมายนโยบาย การปรับปรุง พัฒนา และการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงร  มีไฟล์แนบ 9
7 11 มกราคม 2565 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  มีไฟล์แนบ 15
8 11 มกราคม 2565 การแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและการเสริมสร้่างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  มีไฟล์แนบ 13
9 15 ตุลาคม 2564 เชิญชวน เลือกตั้ง สมาชิก อบต. และนายก อบต.โป่งแพร่ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 11
10 01 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 8
11 13 กันยายน 2564 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข  มีไฟล์แนบ 8
12 31 กรกฎาคม 2564 โครงการอบรมให้ความรู้การดูและสุขภาพการดูแลตัวเองเบื้องต้นโดยใช้สมุนไพร วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้านพลับพลา ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพการดูแลตัวเองเบื้องต้นโดยใช้สมุนไพร เพื่ออบรมให้ความรู้  มีไฟล์แนบ 8
13 30 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางใต้  มีไฟล์แนบ 8
14 28 มิถุนายน 2564 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเลี้ยงปลาเศรษฐกิจสู่วิถีพอเพียง  มีไฟล์แนบ 8
15 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง แก่อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ และผู้นำชุมชน  มีไฟล์แนบ 8
16 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชน  มีไฟล์แนบ 8
17 11 พฤษภาคม 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลโป่งแพร่ ด้านโรคติดต่อทางระบาดวิทยาและการสอบสวนโรค  มีไฟล์แนบ 9
18 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมการปลอดเหล้า บุหรี่ และอบายมุขในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านดอยน้อย  มีไฟล์แนบ 8
19 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงานและประชาชนทั่วไป  มีไฟล์แนบ 8
20 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมการป้องกันภาวะซึมเศร้า สมองเสื่อม และผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป  มีไฟล์แนบ 9
21 09 พฤษภาคม 2564 การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีไฟล์แนบ 6
22 30 เมษายน 2564 โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส.  มีไฟล์แนบ 9
23 27 เมษายน 2564 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)  มีไฟล์แนบ 9
24 27 เมษายน 2564 โครงการขับขี่อย่างมั่นใจ ห้วยส้านพลับพลาปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน  มีไฟล์แนบ 9
25 20 เมษายน 2564 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)  มีไฟล์แนบ 9
26 09 เมษายน 2564 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  มีไฟล์แนบ 9
27 10 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 1/2564  มีไฟล์แนบ 15
28 21 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำกระติ๊บข้าวเหนียวจากใบตาล หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา  มีไฟล์แนบ 10
29 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวทีถ่ายทอดความรู้ โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ปี 2564  มีไฟล์แนบ 8
30 03 กุมภาพันธ์ 2564 90 วัน งดเผา  มีไฟล์แนบ 8
31 18 ธันวาคม 2563 กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 8
32 11 ธันวาคม 2563 รณรงค์วันที่ 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่น  มีไฟล์แนบ 8
33 27 พฤศจิกายน 2563 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 8
34 24 พฤศจิกายน 2563 โครงการขุดลอกหนองดงป่าลัน หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก  มีไฟล์แนบ 9
35 23 พฤศจิกายน 2563 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 10
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย