Top

���������������������������������

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 14 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง  มีไฟล์แนบ 8
2 14 พฤศจิกายน 2565 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565  มีไฟล์แนบ 21
3 30 กันยายน 2565 โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีการศึกษา 2565  มีไฟล์แนบ 30
4 23 กันยายน 2565 โครงการป้องกันเด็กติดรถ ประจำปีการศึกษา 2565  มีไฟล์แนบ 54
5 23 กันยายน 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช.อบต.โป่งแพร่ ครั้งที่ 5/2565  มีไฟล์แนบ 55
6 13 กันยายน 2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  มีไฟล์แนบ 53
7 07 กันยายน 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช.อบต.โป่งแพร่ ครั้งที่ 4/2565  มีไฟล์แนบ 30
8 30 สิงหาคม 2565 โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีลตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันศุกร์ ที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 118
9 26 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 56
10 18 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าจับจีบ  มีไฟล์แนบ 71
11 27 กรกฎาคม 2565 โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 66
12 13 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมแปรรูปหมู (หมูแดดเดียว) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา  มีไฟล์แนบ 94
13 12 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตำบลโป่งแพร่ (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 19
14 27 มิถุนายน 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมตามโครงการเหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 57
15 27 มิถุนายน 2565 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการเย็บกระเป๋าผ้าชนเผ่าอาข่า หมู่ที่ 9 บ้านห้วยส้านอาข่า  มีไฟล์แนบ 70
16 22 มิถุนายน 2565 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 63
17 20 มิถุนายน 2565 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 19
18 20 มิถุนายน 2565 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย ใส่ใจป้องกันตัวเอง (Safe Sex @Teen)  มีไฟล์แนบ 94
19 16 มิถุนายน 2565 การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ลาว (ธกส.แม่ลาว) รอบเดือน มิถุนายน 2565 และบริการทำบัตร ATM  มีไฟล์แนบ 88
20 28 เมษายน 2565 ประชุมประชาคมตำบล  มีไฟล์แนบ 113
21 19 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 105
22 31 มีนาคม 2565 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 134
23 21 มีนาคม 2565 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 22
24 14 มีนาคม 2565 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดตับเต่า หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมภู  มีไฟล์แนบ 162
25 24 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ในงานพิธีการ หมู่ที่ 4 บ้านดอยน้อย  มีไฟล์แนบ 115
26 21 มกราคม 2565 การประชุมเชิงให้ความรู้และการปฏิบัติงาน การมอบหมายนโยบาย การปรับปรุง พัฒนา และการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงร  มีไฟล์แนบ 87
27 11 มกราคม 2565 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  มีไฟล์แนบ 90
28 11 มกราคม 2565 การแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและการเสริมสร้่างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  มีไฟล์แนบ 89
29 15 ธันวาคม 2564 การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 54
30 16 พฤศจิกายน 2564 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีไฟล์แนบ 9
31 15 ตุลาคม 2564 เชิญชวน เลือกตั้ง สมาชิก อบต. และนายก อบต.โป่งแพร่ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 85
32 01 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 77
33 13 กันยายน 2564 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข  มีไฟล์แนบ 80
34 16 สิงหาคม 2564 โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล ตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 58
35 31 กรกฎาคม 2564 โครงการอบรมให้ความรู้การดูและสุขภาพการดูแลตัวเองเบื้องต้นโดยใช้สมุนไพร วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้านพลับพลา ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพการดูแลตัวเองเบื้องต้นโดยใช้สมุนไพร เพื่ออบรมให้ความรู้  มีไฟล์แนบ 78
36 30 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางใต้  มีไฟล์แนบ 87
37 23 กรกฎาคม 2564 โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาตำบลโป่งแพร่ ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 11
38 09 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันฯ อบต.โป่งแพร่ ออกให้ความช่วยเหลือตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางจราจร  มีไฟล์แนบ 49
39 28 มิถุนายน 2564 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเลี้ยงปลาเศรษฐกิจสู่วิถีพอเพียง  มีไฟล์แนบ 79
40 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง แก่อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ และผู้นำชุมชน  มีไฟล์แนบ 80
41 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชน  มีไฟล์แนบ 80
42 11 พฤษภาคม 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลโป่งแพร่ ด้านโรคติดต่อทางระบาดวิทยาและการสอบสวนโรค  มีไฟล์แนบ 80
43 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมการปลอดเหล้า บุหรี่ และอบายมุขในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านดอยน้อย  มีไฟล์แนบ 77
44 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงานและประชาชนทั่วไป  มีไฟล์แนบ 77
45 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมการป้องกันภาวะซึมเศร้า สมองเสื่อม และผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป  มีไฟล์แนบ 79
46 09 พฤษภาคม 2564 การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีไฟล์แนบ 75
47 30 เมษายน 2564 โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส.  มีไฟล์แนบ 84
48 27 เมษายน 2564 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)  มีไฟล์แนบ 78
49 27 เมษายน 2564 โครงการขับขี่อย่างมั่นใจ ห้วยส้านพลับพลาปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน  มีไฟล์แนบ 78
50 20 เมษายน 2564 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)  มีไฟล์แนบ 77
51 09 เมษายน 2564 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  มีไฟล์แนบ 81
52 08 เมษายน 2564 โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 8
53 10 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 1/2564  มีไฟล์แนบ 84
54 21 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำกระติ๊บข้าวเหนียวจากใบตาล หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา  มีไฟล์แนบ 76
55 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวทีถ่ายทอดความรู้ โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ปี 2564  มีไฟล์แนบ 79
56 03 กุมภาพันธ์ 2564 90 วัน งดเผา  มีไฟล์แนบ 75
57 18 ธันวาคม 2563 กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 71
58 11 ธันวาคม 2563 รณรงค์วันที่ 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่น  มีไฟล์แนบ 75
59 27 พฤศจิกายน 2563 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 81
60 24 พฤศจิกายน 2563 โครงการขุดลอกหนองดงป่าลัน หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก  มีไฟล์แนบ 80
61 23 พฤศจิกายน 2563 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 86
62 26 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช  มีไฟล์แนบ 46
63 08 กันยายน 2563 โครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย