Top

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 17 พฤษภาคม 2564 โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2  มีไฟล์แนบ 10
2 17 พฤษภาคม 2564 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2  มีไฟล์แนบ 10
3 24 มีนาคม 2564 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64  มีไฟล์แนบ 9
4 24 มีนาคม 2564 รับโอนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปี 64  มีไฟล์แนบ 9
5 24 มีนาคม 2564 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 64  มีไฟล์แนบ 9
6 24 มีนาคม 2564 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64  มีไฟล์แนบ 9
7 11 มีนาคม 2564 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1  มีไฟล์แนบ 10
8 04 มกราคม 2564 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด อบต.  มีไฟล์แนบ 8
9 08 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง  มีไฟล์แนบ 9
10 01 ตุลาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566)  มีไฟล์แนบ 8
11 28 กันยายน 2563 คู่มือสมรรถนะหลัก  มีไฟล์แนบ 8
12 28 กันยายน 2563 คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร  มีไฟล์แนบ 9
13 28 กันยายน 2563 คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน  มีไฟล์แนบ 8
14 09 กรกฎาคม 2563 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  มีไฟล์แนบ 8
15 09 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการจัดอบรมผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้าง  มีไฟล์แนบ 8
16 09 กรกฎาคม 2563 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มีไฟล์แนบ 8
17 01 กรกฎาคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  มีไฟล์แนบ 9
18 30 มิถุนายน 2563 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของกองคลัง  มีไฟล์แนบ 10
19 23 มิถุนายน 2563 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  มีไฟล์แนบ 8
20 23 มิถุนายน 2563 การรับโอนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  มีไฟล์แนบ 8
21 23 มิถุนายน 2563 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มีไฟล์แนบ 9
22 23 มิถุนายน 2563 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีไฟล์แนบ 8
23 22 มิถุนายน 2563 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2552  มีไฟล์แนบ 8
24 22 มิถุนายน 2563 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2553  มีไฟล์แนบ 9
25 22 มิถุนายน 2563 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2553  มีไฟล์แนบ 8
26 14 พฤษภาคม 2563 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ  มีไฟล์แนบ 8
27 16 มีนาคม 2563 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง  มีไฟล์แนบ 9
28 06 มีนาคม 2563 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีไฟล์แนบ 9
29 01 ตุลาคม 2562 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 9
30 06 มีนาคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีไฟล์แนบ 8
31 08 ตุลาคม 2561 มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มีไฟล์แนบ 8
32 01 ตุลาคม 2561 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  มีไฟล์แนบ 8
33 29 กันยายน 2560 ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ  มีไฟล์แนบ 9
34 29 ธันวาคม 2559 ประกาศการมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  มีไฟล์แนบ 9
35 06 กรกฎาคม 2559 ประกาศการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีไฟล์แนบ 9
36 06 กรกฎาคม 2559 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 11
37 01 ตุลาคม 2558 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  มีไฟล์แนบ 21
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย