Top

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 07 พฤษภาคม 2564 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)  มีไฟล์แนบ 61
2 05 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 67
3 05 พฤษภาคม 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 62
4 05 พฤษภาคม 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 60
5 03 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 63
6 09 เมษายน 2564 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 65
7 08 เมษายน 2564 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 60
8 02 เมษายน 2564 รายงานผลกการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 63
9 31 มีนาคม 2564 รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ ITAS  มีไฟล์แนบ 62
10 18 มีนาคม 2564 มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  มีไฟล์แนบ 63
11 05 กุมภาพันธ์ 2564 มาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีไฟล์แนบ 62
12 15 มกราคม 2564 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุุจริต  มีไฟล์แนบ 69
13 15 มกราคม 2564 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 65
14 08 มกราคม 2564 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 66
15 30 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 63
16 09 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 64
17 24 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  มีไฟล์แนบ 64
18 24 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  มีไฟล์แนบ 64
19 24 มิถุนายน 2563 คำสั่งอบต.โป่งแพร่เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์  มีไฟล์แนบ 69
20 23 มิถุนายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 66
21 23 มิถุนายน 2563 รายงานผลกการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 66
22 22 มิถุนายน 2563 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน  มีไฟล์แนบ 73
23 22 มิถุนายน 2563 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  มีไฟล์แนบ 65
24 22 มิถุนายน 2563 นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน  มีไฟล์แนบ 72
25 22 มิถุนายน 2563 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง   69
26 22 มิถุนายน 2563 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีไฟล์แนบ 66
27 22 มิถุนายน 2563 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการรับสินบนและการใช้ดุลยพินิจ  มีไฟล์แนบ 65
28 22 มิถุนายน 2563 นโยบายมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม  มีไฟล์แนบ 65
29 22 มิถุนายน 2563 เจตจำนงสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 64
30 22 มิถุนายน 2563 เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 68
31 22 มิถุนายน 2563 ประกาศแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีจัดซื้อจัดจ้างฯ  มีไฟล์แนบ 68
32 22 มิถุนายน 2563 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารส่วนราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 68
33 17 มิถุนายน 2563 รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562  มีไฟล์แนบ 69
34 16 มิถุนายน 2563 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 66
35 01 ตุลาคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง Internet  มีไฟล์แนบ 63
36 23 สิงหาคม 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนตำบลโป่งแพร่ (กิจกรรม  มีไฟล์แนบ 63
37 03 พฤษภาคม 2562 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562  มีไฟล์แนบ 69
38 10 เมษายน 2562 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีไฟล์แนบ 61
39 08 มีนาคม 2562 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน  มีไฟล์แนบ 63
40 08 มีนาคม 2562 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  มีไฟล์แนบ 67
41 08 มีนาคม 2562 มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  มีไฟล์แนบ 70
42 01 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562  มีไฟล์แนบ 63
43 11 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  มีไฟล์แนบ 68
44 28 ธันวาคม 2561 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  มีไฟล์แนบ 63
45 05 พฤศจิกายน 2561 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562  มีไฟล์แนบ 62
46 08 ตุลาคม 2561 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.โป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 63
47 31 มีนาคม 2560 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  มีไฟล์แนบ 64
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย