Top

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 07 พฤษภาคม 2564 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)  มีไฟล์แนบ 6
2 05 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 8
3 05 พฤษภาคม 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 7
4 05 พฤษภาคม 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 7
5 03 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 7
6 09 เมษายน 2564 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 6
7 08 เมษายน 2564 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 6
8 02 เมษายน 2564 รายงานผลกการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 6
9 31 มีนาคม 2564 รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ ITAS  มีไฟล์แนบ 8
10 18 มีนาคม 2564 มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  มีไฟล์แนบ 8
11 05 กุมภาพันธ์ 2564 มาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีไฟล์แนบ 6
12 15 มกราคม 2564 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุุจริต  มีไฟล์แนบ 8
13 15 มกราคม 2564 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 7
14 08 มกราคม 2564 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 7
15 30 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 7
16 09 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 6
17 24 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  มีไฟล์แนบ 6
18 24 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  มีไฟล์แนบ 7
19 24 มิถุนายน 2563 คำสั่งอบต.โป่งแพร่เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์  มีไฟล์แนบ 7
20 23 มิถุนายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 7
21 23 มิถุนายน 2563 รายงานผลกการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 7
22 22 มิถุนายน 2563 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน  มีไฟล์แนบ 6
23 22 มิถุนายน 2563 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  มีไฟล์แนบ 7
24 22 มิถุนายน 2563 นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน  มีไฟล์แนบ 7
25 22 มิถุนายน 2563 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง   10
26 22 มิถุนายน 2563 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีไฟล์แนบ 7
27 22 มิถุนายน 2563 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการรับสินบนและการใช้ดุลยพินิจ  มีไฟล์แนบ 7
28 22 มิถุนายน 2563 นโยบายมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม  มีไฟล์แนบ 6
29 22 มิถุนายน 2563 เจตจำนงสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 6
30 22 มิถุนายน 2563 เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 7
31 22 มิถุนายน 2563 ประกาศแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีจัดซื้อจัดจ้างฯ  มีไฟล์แนบ 6
32 22 มิถุนายน 2563 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารส่วนราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 8
33 17 มิถุนายน 2563 รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562  มีไฟล์แนบ 7
34 16 มิถุนายน 2563 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 6
35 01 ตุลาคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง Internet  มีไฟล์แนบ 6
36 23 สิงหาคม 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนตำบลโป่งแพร่ (กิจกรรม  มีไฟล์แนบ 6
37 03 พฤษภาคม 2562 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562  มีไฟล์แนบ 7
38 10 เมษายน 2562 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีไฟล์แนบ 6
39 08 มีนาคม 2562 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน  มีไฟล์แนบ 7
40 08 มีนาคม 2562 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  มีไฟล์แนบ 6
41 08 มีนาคม 2562 มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  มีไฟล์แนบ 7
42 01 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562  มีไฟล์แนบ 6
43 11 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  มีไฟล์แนบ 8
44 28 ธันวาคม 2561 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  มีไฟล์แนบ 6
45 05 พฤศจิกายน 2561 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562  มีไฟล์แนบ 7
46 08 ตุลาคม 2561 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.โป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 6
47 31 มีนาคม 2560 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  มีไฟล์แนบ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย