Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

สำนักปลัด


สิบโทรัฐศาสตร์ สีอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดนางสรัลชนา จิตสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางดรุณีย์ วงษ์ไชยมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการน.ส.กมลวรรณ วรรณมณี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนายเดชณรงค์ จันทรา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโสนายอรุณ รัตนกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายสังวรณ์ แสงคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานางคมแข รุณรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายอุดม เครือวงค์
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)น.ส.นิภาภรณ์ เครือวงค์
คนงานนายทวีโชค อินต๊ะสุข
พนักงานดับเพลิงน.ส.วาสนา บัวสุวรรณ์
คนงานนายณัฐพงศ์ เมืองที
พนักงานดับเพลิง


องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย