Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

���������������������������


สิบโทรัฐศาสตร์ สีอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดนายศุภชัย ทาแกง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางดรุณีย์ วงษ์ไชยมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการน.ส.กมลวรรณ วรรณมณี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนายเดชณรงค์ จันทรา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโสนายอรุณ รัตนกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายสังวรณ์ แสงคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานางคมแข รุณรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายอุดม เครือวงค์
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)น.ส.นิภาภรณ์ เครือวงค์
คนงาน- ว่าง -
พนักงานดับเพลิงน.ส.วาสนา บัวสุวรรณ์
คนงานนายณัฐพงศ์ เมืองที
พนักงานดับเพลิง


องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย