Top

งานการเจ้าหน้าที่

โครงสร้างองค์กร
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
บริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 34
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 32
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2 23
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1 22
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564 -2566) 21
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 22
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 23
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงปบระมาณ 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 28
แผนพัฒนาบุคลากร
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 ครู 18
2 นักพัฒนาชุมชน 18
3 นายช่างโยธา 26
4 เจ้าพนักงานธุรการ 22
5 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30
6 นักวิชาการสาธารณสุข 22
7 นักวิชาการพัสดุ 21
8 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 23
9 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 30
10 นักวิชาการคลัง 23
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 25
12 นักบริหารงานท้องถิ่น 24
13 นักทรัพยากรบุคคล 24
14 นักบริหารงานทั่วไป 25
15 นักบริหารงานการคลัง 21
16 นักบริหารงานการศึกษา 25
17 นักบริหารงานช่าง 19
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26
3 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 (การโอน การรับโอน) 25
4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 (การย้าย) 24
5 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2558 21
6 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) 27
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559 31
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559 24
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 29
10 กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559 26
11 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 24
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2563 24
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 21
14 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.2562 23
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 29
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 26
คำสั่งการบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 มอบอำนาจให้รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. 20
2 มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัด อบต. 19
3 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 25
4 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ 24
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 21
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 19
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อปท. 24
8 การแบ่งงานและมอบหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง 25
9 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด อบต. 23
10 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง 19
11 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ 19
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย