Top

���������������������������������������������������

โครงสร้างองค์กร
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
บริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 446
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 368
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 400
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2 397
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1 329
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564 -2566) 394
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 348
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 337
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงปบระมาณ 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 383
แผนพัฒนาบุคลากร
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 ครู 311
2 นักพัฒนาชุมชน 361
3 นายช่างโยธา 399
4 เจ้าพนักงานธุรการ 374
5 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 387
6 นักวิชาการสาธารณสุข 390
7 นักวิชาการพัสดุ 374
8 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 360
9 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 403
10 นักวิชาการคลัง 394
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 382
12 นักบริหารงานท้องถิ่น 337
13 นักทรัพยากรบุคคล 386
14 นักบริหารงานทั่วไป 283
15 นักบริหารงานการคลัง 378
16 นักบริหารงานการศึกษา 370
17 นักบริหารงานช่าง 385
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 393
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 414
3 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 (การโอน การรับโอน) 385
4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 (การย้าย) 371
5 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2558 375
6 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) 403
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559 399
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559 372
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 406
10 กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559 304
11 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 506
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2563 269
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 335
14 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.2562 357
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 380
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 371
คำสั่งการบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงาน กองคลัง 86
2 มอบอำนาจให้รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. 345
3 มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัด อบต. 328
4 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 444
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ 339
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 338
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 323
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อปท. 295
9 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด อบต. 371
10 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง 236
11 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ 247
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย