Top

���������������������������������������������������

โครงสร้างองค์กร
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
บริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) 401
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 474
3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1318
4 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 258
5 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 1200
6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 1294
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 1444
8 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 1294
9 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 1447
10 ค่านิยมหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 1200
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 1195
12 กิจกรรมประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการของผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 269
13 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1339
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1374
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 1348
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1464
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1438
18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 1432
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2 1314
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1 1371
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564 -2566) 1415
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 1421
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 1365
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงปบระมาณ 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 1409
แผนพัฒนาบุคลากร
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 ครู 1294
2 นักพัฒนาชุมชน 1313
3 นายช่างโยธา 1340
4 เจ้าพนักงานธุรการ 1321
5 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1391
6 นักวิชาการสาธารณสุข 1373
7 นักวิชาการพัสดุ 1459
8 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1382
9 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1398
10 นักวิชาการคลัง 1416
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1421
12 นักบริหารงานท้องถิ่น 1349
13 นักทรัพยากรบุคคล 1369
14 นักบริหารงานทั่วไป 1279
15 นักบริหารงานการคลัง 1362
16 นักบริหารงานการศึกษา 1315
17 นักบริหารงานช่าง 1457
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1332
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1350
3 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 (การโอน การรับโอน) 1376
4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 (การย้าย) 1372
5 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2558 1396
6 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) 1402
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559 1472
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559 1323
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 1450
10 กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559 1299
11 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 1459
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2563 1274
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 1421
14 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.2562 1367
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 1394
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 1385
คำสั่งการบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงาน กองคลัง 1311
2 มอบอำนาจให้รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. 1303
3 มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัด อบต. 1357
4 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 1341
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ 1372
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 1441
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 1358
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อปท. 1337
9 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด อบต. 1437
10 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง 1154
11 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ 1138
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย