Top

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

31 มีนาคม 2565
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 28

      วันที่  25  มีนาคม  2565  นายมานิตย์  มูลเค้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์ 1.  เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ วินัยเบื้องต้นและหลักการบริหารงานบุคคล 2.  พื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  40  คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เอกสารแนบ :
      ../uploads/1367185483.pdf
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย