Top

ข่าวกิจกรรม

ประชุมประชาคมตำบล

28 เมษายน 2565
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 207

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ นายมานิตย์ มูลเค้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนและประชาคมตำบล และรายงานติดตาม ประเมินแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เป็นการต่อยอดในการพัฒนาท้องถิ่น และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดต่อประชาชนและทางราชการ ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

การดำเนินการดังกล่าวมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้ให้เข้าร่วมเฉพาะผู้ที่แสดงหลักฐานว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนครบเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายเรื่องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

เอกสารแนบ :
      
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย