Top

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

19 กรกฎาคม 2565
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
อ่าน : 499

../uploads/176994378.jpg

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2565)

เอกสารแนบ :
      ../uploads/176994378.jpg
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย